• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

دعاوی ناشی از قانون برگزاری مناقصات

براساس ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات وزارتخانه ها وموسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی درمواردی که از بودجه کل کشوراستفاده می نمایند, موظفند جهت برگزاری مناقصات خویش, مقررات این قانون را رعایت نمایند. بدین ترتیب شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده ننمایند, ملزم به رعایت این قانون در خرید کالا ویا خدمات نیستند.

منظور از مناقصه, خرید کالا یا خدمت با کیفیت, به کمترین قیمت می باشد. ازنظرقانون مزبور, سه قسم معامله متصور است که عبارتند از :

۱- معاملات کوچک : معاملاتیکه ارزش ریالی آنها به نرخ سال ۹۴ ، کمتر 139,000,000 ریال باشند. این معاملات نیازی به برگزاری مناقصه نداشته و کارپرداز می تواند راسا وبا مسؤلیت خویش, این معامله را بااخذ فاکتور و با تامین کیفیت مورد نظر انجام دهد.

۲- معاملات متوسط : معاملاتیکه ارزش آنها بیشتر از رقم معاملات کوچک و کمتر از معاملات بزرگ باشد. یعنی ارزش آنها بین 139,000,000 ریال و 1,390,000,000 ریال باشد. رقم معاملات متوسط, حداکثر ۱۰ برابر معاملات کوچک است.

۳-معاملات بزرگ : معاملاتیکه ارزش و برآورد اولیه آنها بیشترازسقف معاملات متوسط,باشد, یعنی به نرخ سال ۹۴, بیشتر از 1,390,000,000 ریال باشد.

معاملات متوسط بوسیله کارپرداز وبا اخذ سه فاکتور وباتایید مسؤل تدارکات انجام می شود .

از میان سه قسم معامله مزبور, فقط معاملات بزرگ از طریق مناقصه انجام می شوند.

انواع مناقصه :

۱- مناقصه عمومی :ازطریق انتشارفراخوان در روزنامه کثیرالانتشار و دعوت عموم اشخاص حایز شرایط برای شرکت در مناقصه انجام می شود.

۲- مناقصه محدود :این مناقصه و رقابت, بین اشخاص ذیصلاح که به تایید مراجع ذیصلاح دولتی رسیده باشند, برگزار می گردد.

نحوه رسیدگی نسبت به شکایات:چنانچه هریک از شرکت کنندگان درمناقصه, نسبت به اجرانشدن مقررات قانون برگزاری مناقصات, اعتراض داشته باشد, می تواند ( یعنی اختیار دارد ) اعتراض خویش را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار اعلام نماید.در این صورت اگر دستگاه مناقصه گزار شکایت را وارد بداند, وفق مقررات اقدام می نماید و در غیر این صورت, شکایت مطروحه را رد می نماید. مهلت اعلام نظر دستگاه مناقصه گزار, ۱۵ روز است. چنانچه شاکی نسبت به تصمیم اعلامی معترض باشد, هیات رسیدگی به شکایات ظرف مهلت ۱۵ روز رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود. این رای توسط هریک از طرفین در دادگستری قابل اعتراض است ( ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات ). علی رغم اعتراض نسبت به رای صادره, مناقصه روال عادی خود را طی خوهد نمود, مگر اینکه دادگاه صالح, دستور موقت مبنی بر توقف روند مناقصه تاتعیین تکلیف در دادگاه صادر کند.

هیأت رسیدگی به شکایات, براساس ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات, بمنظور رسیدگی نسبت به دعاوی بین مناقصه گر ومناقصه گزار تشکیل شده است. وظایف این هیات عبارت است از :

۱- رسیدگی نسبت به عدم اجرای مقررات قانون برگزاری مناقصات

۲- لغو یا تجدید مناقصه.

در مبحث آینده, به حدود صلاحیت این هیات بیشتر پرداخته می شود.

هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات :

مطابق ماده 2 قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ، این مجموعه متشکل از دو هیأت می باشد :

هیأت مرکزی : برای رسیدگی به شکایت نسبت به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود ، تشکیل می گردد . منظور از دستگاه ملی هم دستگاههایی است که در مرکز کشور قرارداشته و از اعتبارات ملی استفاده می نمایند . دبیرخانه این هیأت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود.   

هیأت استانی : این هیأت برای رسیدگی به شکایت نسبت به مناقصاتی که در دستگاههای اجرایی استان برگزار می گردد، تشکیل می شود . دبیرخانه این هیأت در استانداری ها تشکیل می شود .

هيأت صلاحيت و اختيار رسيدگي به شكايات مربوط به اجراء نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله موارد زير را دارد :


الف )شركت افراد ديگر در تركيب كميسيون مناقصه به جاي اعضاء مندرج در قانون برگزاري مناقصات مصوب1383؛

ب ) عدم رعايت مقررات يا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فني بازرگاني در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران يا ارزيابي فني پيشنهادها؛


ج) عدم رعايت هر يك از موارد مذكور در ماده (6) قانون برگزاري مناقصات توسط كميسيون مناقصه که عبارتند از :

1 – تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه .

2 - بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت ( ارزيابي شكلي ) .

3 - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه .

4 - ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي .

5 - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون ) .

6 - تنظيم صورتجلسات مناقصه .

7 - تصميم گيري در باره تجديد يا لغو مناقصه ؛

د) اعمـال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا كسري آنها در مقايسه با ساير مناقصه‌گران؛

ه‍)     عدم رعايت حداقل مهلتهاي ده روز و يك‌ ماه در قبول پيشنهادها به ترتيب در مورد مناقصه داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛

و) گشايش پيشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛

ز) عدم رعايت ترتيبات بازكردن پاكتهاي مناقصه؛

ح) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه‌گران در هريك از جلسات گشايش پاكتها شود؛

ط) شكايت مناقصه‌گران از تباني بين مناقصه‌گران با يكديگر يا بين مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛

ي) تفكيك موضوع معامله در حالي كه به طور متعارف يك مجموعه تلقي مي‌شود توسط مناقصه‌گزار براي تغيير حد نصاب معاملات؛

ک) اعمال تبعيض بين مناقصه‌گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسيله مناقصه‌گزار

ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحيت؛

م)     وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛

تبصره ـ مراجعه به هيأت منوط به اين است كه مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاري مناقصات اعتراض مكتوب خود را به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسليم كرده باشد و پس از رسيدگي و دريافت جوابيه كماكان به اعتراض خود باقي باشد يا اينكه به رغم انقضاي مهلت   پانزده روز كاري براي پاسخ‌گويي دستگاه، پاسخي دريافت نكرده باشد. معترض ده روز كاري از زمان دريافت جوابيه يا از زمان انقضاي مهلت پانزده روزه و عدم دريافت جوابيه، براي مراجعه به هيأت مهلت دارد .

مهلت طرح شکایت در هیأت فوق الذکر :

1- ده روز کاری از تاریخ رد شکایت از سوی بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ؛

2- پانزده روز کاری از تاریخ طرح شکایت نزد بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار و عدم پاسخ مقام مزبور .

عدم طرح شکایت در مواعد فوق الذکر ، موجب سلب حق شخص در طرح شکایت بوده و دیگر شکایت شاکی در هیأت رسیدگی به شکایات پذیرفته نخواهد شد .

آراء هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات دارای نتایج زیر است :

لغو مناقصه : مطابق بند ب ماده 24 قانون برگزاری مناقصات ، لغو مناقصه در موارد زیر اتفاق می افتد :

نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد .

تغييرات زيادي دراسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد .

پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ , زلزله , سيل و مانند آنها .

راي هيات رسيدگي به شكايات .

تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران .

نکته : موارد 1،2،3و5 رأساً توسط دستگاه مناقصه گزار انجام می شود و مناقصه گر می تواند نسبت به آنها شکایت نماید .

تجدیدمناقصه : موارد تجدید مناقصه وفق بند الف ماده 24 قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر است :

كم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعيين شده در اسناد مناقصه .

امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد .

پايان مدت اعتبار پيشنهادها .

راي هيات رسيدگي به شكايات .

بالابودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد .

نکته 1 : موارد 1،2،3و5 رأساً توسط دستگاه مناقصه گزار انجام می شود و مناقصه گر می تواند نسبت به آنها شکایت نماید .

نکته 2 : بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون اساسنامه هيأت رسيدگی به شكايات قانون برگزاری مناقصات هرگاه هيأت به دليل تقصير مناقصه‌گزار در اجراي موارد مقرر در قانون برگزاري مناقصات رأي به تجديد يا لغو مناقصه صادر كند، بايد ميزان خسارتي را كه از تـجديد يا لغو مناقصه متوجه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌شود از طريق كارشناسان رسمي تعيين كند و دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت‌كنندگان بپردازد .

رد شکایت ؛

تعلیق قرارداد : چنانچه فرآیند مناقصه پایان یافته باشد و قرارداد با برنده مناقصه منعقد شده باشد و هیأت شکایت را وارد بداند ، می تواند تا رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف قطعی ، قرارداد را معلق کند .

فسخ قرارداد ؛

جواز استمرار قرارداد ؛

رأی صادره توسط هیأت ، قطعی بوده و چون یک تصمیم اداری تلقی می شود ، ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد .

 

جهت تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل پایه یک دادگستری و مشاور درحقوق پیمانکاری ) با شماره های زیر تماس بگیرید :

88891904     -     88891738

هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده ممنوع بوده و با متخلفین مطابق مقررات برخورد خواهد شد

 

اعضای حاضر

ما 8 مهمان آنلاین داریم