• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

شرايط خصوصي پيمان

اين شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها ، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند . از اين رو ، هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي ، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي ، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است .

اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد ، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره ........ مورخ ........... بر اين پيمان حاكم است .

ماده 17- الف) پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان ، تعداد ........ نفر / ماه كارشناس خارجي با تخصص هاي تعيين شده در زير به كار گمارد .

ماده 18-ب)آخرين مهلت پيمانكار براي ارائه برنامه تفصيلي اجراي كار ....... روز از تاريخ مبادله پيمان است .

جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن ، به شرح زير مي باشد .

ماده 20-الف) كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه ، از قبيل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات ، و سوخت را كه در زير تعيين شده است ، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد .

ماده 20-ب و 20- ز ) كارفرما ، به شرح زير ، مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند .

ماده 20-ه) پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند .

ماده 20-ح) پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما ، مهندس مشاور و آزمايشگاه ، به شمار افراد زير ، دفتر كارگاهي ، مسكن كارگاهي و غذا ، به تفكيك و به شرح و مشخصات زير ، تامين كند :

ماده 21-ج) قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد ، به شرح زير است :

.........................................................................................................

ماده 21-و) چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگه داري راه هاي انحرافي به پيمانكار ، به شرح زير است :

........................................................................................................

ماده22- الف) شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد ، به شرح زير است :

.........................................................................................................

ماده22- ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل هاي راه اندازي ، تعمير ، نگه داري وراهبري و نقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند به شرح زير است :

.........................................................................................................

ماده24- ب) پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء موارد زير را رعايت كند .

.........................................................................................................

ماده 28 –الف ) پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير تامين مي كند .

.........................................................................................................

ماده29- ه) تعديل نرخ پيمان به شرح زير است:

.........................................................................................................

ماده32- ج) هزينه انجام آزمايش هاي زير ، به عهده پيمانكار است :

.........................................................................................................

ماده35- دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره ........مورخ ....... هيات وزيران است .

ماده 38-الف) ميزان و ترتيب پرداخت هاي ارزي به پيمانكار ، براي متخصصان خارجي ، به شرح زير است :

.........................................................................................................

ماده 38- ب) كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج از كشور تامين مي كند .

.........................................................................................................

ماده 38- ه) كارفرما ارز مورد نياز براي تامين ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير تامين مي كند :

.........................................................................................................

ماده47- د) ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار مي گيرد ، به شرح زير است :

.........................................................................................................

ماده 49- ب) هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير ، پرداخت مي شود .

..........................................................................................................

ماده 50- الف ) در صورت اتمام پيش از موعد كار ، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير به پيمانكار پرداخت مي كند .

ماده 50- ب- 6 ) خسارت تاخير غير مجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار )به ميزان و ترتيب زير ، از پيمانكار وصول مي شود .

..........................................................................................................

نماينده كارفرما نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي

امضاء امضاء  

اعضای حاضر

ما 19 مهمان آنلاین داریم