• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

اطلاعات مالیاتی قراردادهای پیمانکاری

مالیات قراردادهای پیمانکاری خارجی : مالیات این نوع قراردادها در ماده 107 قانون مالیاتتهای مستقیم مشخص شده است .

ماده 107 : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زيرتشخيص مي گردد         :
الف          - در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني         , تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور , و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات , نقشه برداري , نقشه كشي , نظارت و محاسبات فني , دادن تعليمات و كمك هاي فني , انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد        ( 12% ) كل دريافتي سالانه .

ب        - بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي , كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود     , به مأخذ بيست درصد ( 20% ) تا چهل درصد ( 40% ) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد , مي باشد . ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود .

پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف ) اين ماده مكلف اند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند . در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود . ج - در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيلة نمايندگي از قبيل شعبه , نماينده , كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون .

_______________________

 معافیت مالیاتی وجوه پرداختی توسط دستگاههای دولتی و شهرداریها بابت خرید لوازم وتجهیزات از طریق اعتباراسنادی :

نظر باينكه رسيدگي به وضعيت مالياتي پيمانكاران خارجي و شناسائي درآمد آنها در مواردي كه كارفرماي قرارداد دستگاه دولتي يا شهرداريها مي باشند از اهميت ويژه اي برخوردار بوده , لازم است مامورين تشخيص ماليات ذيربط در تفكيك و شناسائي آن قسمت از وجوه قرارداد كه بابت لوازم و تجهيزات از طريق گشايش اعتبار اسناد خريداري و طبق مفاد تبصره ذيل ماده 111 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول پرداخت ماليات نيست از ساير اقلام مشمول ماليات مانند بهاي طراحي , ساخت , نظارت ,‌نصب و راه اندازي و غيره دقت كافي مبذول و نكات زير را مورد توجه قرار دهند .

1-چنانچه در متن قرارداد بهاي تجهيزات خريداري از خارج از كشور از خدمات و تجهيزات داخلي و ساير فعاليت ها تفكيك نشده باشد , بايستي بهاي تجهيزات وارداتي بر مبناي اسناد و مدارك مثبته و عندالزوم با توجه به موارد مشابه تعيين و سپس با كسر آن از دريافتي سالانه نسبت به مابه التفاوت ضريب مالياتي اعمال و ماليات متعلق محاسبه گردد . تاكيد مينمايد , آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از كشور ميرسد مي بايست متكي به اسناد و مدارك قابل قبول وحسب ضرورت مشاهده عيني و احراز مورد باشد .

2- در رسيدگي مالياتي به حسابهاي شعب و نمايندگي هاي اشخاص حقوقي خارجي اطلاعات و اسناد مربوط به بازاريابي و عقد و اجراي قرارداد (ازقبيل پيش فاكتور صادره , فاكتور اصلي فروشنده , اعتبار اسنادي , قرارداد موضوع معاملات مذكور و غيره ) اخذ و در تشخيص درآمد و ماليات متعلقه مفاد بخشنامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/4/77 اجرا گردد .

3- در مورد نمايندگي شركتهاي پيمانكاري بشرح فوق كه بعد از خاتمه قرارداد و يا حين انجام قرارداد مبادرت به فروش كالا و تجهيزات از طريق اعتبار اسنادي يا طريق ديگر مينمايند , وجوه حاصل از فروش تجهيزات و كالاي مذكور با رعايت قسمت اخير بند ب ماده 107 ملاك محاسبه درآمد كميسيونري كه نمايندگي بحساب خود تحصيل كرده است خواهد بود .

4- بايد دقت شود كه فروش باقيمانده مصالح و تجهيزات و يا واگذاري امكاناتي كه حين اجراي قرارداد ايجاد شده , بعنوان فعاليتهاي جنبي منظور و ماليات متعلق بموقع تعيين و مطالبه گردد .

علي اكبر عرب مازار

معاون درآمدهاي مالياتي

_________________________

 موارد تعلق جریمه عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی :

چون بقرار اطلاع، واحدهاي مالياتي در خصوص حكم ماده 197 قانون مالياتهاي مستقيم از حيث تعلق جريمه بميزان يك درصد كل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسليم بموقع قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط، مواجه با ابهام گرديده اند، اينك با عنايت به بررسيهاي بعمل امده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رويه واح، نظر سازمان در اين باره بشرح زير اعلام ومقرر ميدارد مسئولين امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمايند :

از آنجا كه معمولاً عناوين “ پيمانو“قرارداد“ بطور مترادف يكديگر بكار ميروند، بعلاوه دليل خاص حقوقي ومنطقي وجود ندارد كه صرفاً از ميان قراردادهاي مختلف تنها موارد معيني مانند قراردادهاي پيمانكاري كارهاي ساختماني وتاسيساتي ونظاير آنها مشمول حكم فوق شناخته شوند،از طرفي تبصره 1 ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحيه هاي بعدي ان لزوم تسليم رونوشت قرارداد را در تمامي موارد موضوع ماده 104 مذكور تصريح نموده است وعرفاً نيز ديده ميشود كه اصطلاح پيمانكار بسته به نظر وتوافق طرفين در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختماني وتاسيساتي وحمل ونقل و... هم نباشند) قيد ميگردد، عليهذا جريمه 1% مورد بحث مقيد به پيمانكاري موضوع ماده 99 ويا ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم (ويا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنكاف كارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالياتي، جيمه مذكور در تمامي شقوق موضوع ماده 104 ياد شده بايستي مورد مطالبه قرار گيرد.

عيسي شهسوار خجسته

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

_________________________

 

سوال : در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی‌گردد تکلیف پیمانکار چیست ؟

جواب : به نظركارگروه براساس ماده 104 قانون مذكورمكلفين درهر پرداخت به عنوان ماليات علي‌الحساب مودي مي‌بايست 5% مبالغ پرداختي را كسر و ظرف مدت سي‌ روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند. بر اساس مفاد ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي‌باشند در صورت تخلف از انجام وظايف مقرر علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده نيز خواهد بود .لذا عدم كسر ماليات و عدم پرداخت آن        توسط مكلفين مانع از مطالبه ماليات بر درآمد از موديان ( دريافت كنندگان وجوه ) نخواهد بود .

_______________________

سوال : در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می‌نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می‌نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست ؟
چنانچه مقصود از سوال اين باشد كه مبلغ خالص قرارداد به پيمانكار پرداخت و 5 % ماليات موضوع ماده 104 از طرف كارفرما به نام پيمانكار به حساب سازمان مالياتي واريز گردد و اين مبلغ جزء هزينه كارفرما منظور شود و پيمانكار هم ماليات قرارداد خالص را بدون كسر 5 % مذكور پرداخت كرده باشد آيا اين ماليات مضاعف نمي باشد .

جواب :        چون ماليات پرداختي توسط كارفرما به نام پيمانكار به حساب واريز گرديده بايد با ماليات پرداخت شده جمع و از ماليات مورد مطالبه كسر و مازاد در صورتي كه وجود داشته باشد مسترد گردد.

_______________________

سوال : آیا هزینه حمل پرداختی طی بارنامه مشمول 5% علی الحساب می باشد یا خیر؟

جواب : هزينه حمل پرداختي اعم از اين كه به موجب بارنامه باشد يا نباشد مشمول كسر 5% ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود ليكن به موجب بخشنامه 19823/4275-211 مورخ 11/11/84 سازمان امور مالياتي كسر ماليات بابت هزينه حمل طي بارنامه كه به رانندگان خودمالك وسايط نقليه ( اشخاص حقيقي ) پرداخت مي گردد منتفي است . ضمناً وجوهي كه به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت مي گردد كماكان مشمول كسر ماليات موضوع ماده        فوق الذكر مي باشد .

_______________________

سوال : آیا قراردادهای مقطوع پیمانکاری مشمول کسر 5% می‌باشد یا خیر ؟

جواب :        در هر صورت كارفرما مكلف به كسر و ايصال 5% از مبلغ قرارداد مي‌باشد.

_______________________

سوال : آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟

جواب : در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص عدم كسر 5% ماليات از پيش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حكمي وجود ندارد.

_______________________

سوال : با توجه به کاهش نرخ مالیاتی در قانون جدید پیمانکاران پس از کسر علی الحساب مالیات پرداختی به سازمان امور مالیاتی ،        بستانکار می‌شوند که برگشت مازاد مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است .آیا بهتر نیست نرخ مالیات علی الحساب کاهش داده شود ؟

جواب :        نياز به مجوز قانوني دارد.

_______________________


سوال : تجدید ارزیابی املاک از نظر مالیاتی چه حکمی دارد ؟

جواب : به طور كلي مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها در شركت ها ( به استثناي شركت هاي دولتي كه طبق مقررات برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي اقدام نموده اند )‌ در سال تجديد ارزيابي مشمول ماليات مي باشد .

_______________________


سوال : در مورد شرکتهای انبوه سازکه پروژه¬های بلند مدت اجرا می‌کنند و آپارتمانها را نیز پیش فروش می‌نمایند محاسبه درآمد مشمول مالیات چگونه است آیا میتوان ذخیره مالیات را بر اساس مالیات نقل وانتقال قطعی ملک در حسابها ذخیره نمود و پس از پرداخت بعنوان پیش پرداخت مالیات قطعی تلقی نمود ؟

جواب : شركتهاي انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازين حسابداري مي بايست بابت مالياتهاي موضوع مواد 59 و 77 قانون مالياتهاي مستقيم در حسابها ذخيره منظور نمايند ضمناً انبوه سازان مي توانند برابر مقررات تبصره 10 ماده 53 قانون مذكور اقدام نمايند .

_______________________

سوال : در پیمانکاری های بلندمدت طبق استانداردهای حسابداری درآمد در هرسال مالي شناسايی می‌گردد از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود ؟

جواب :        درآمد پيمانكاري بر حسب پيشرفت كار شناسايي و ماليات طبق مقررات ماده 105 محاسبه مي گردد .


_______________________

سوال : آیا عقد قرارداد جداگانه توسط پیمانکاران بابت تجهيزات وآماده سازی مشمول مالیات پیمانکاری است یا خیر ؟

جواب : شركت ايراني اعم از پيمانكار يا غير آن براي هر قرارداد جداگانه بابت تجهيزات و آماده سازي طبق مقررات مواد 104 ، 105 و 106 مشمول ماليات مي باشند ليكن در مورد پيمانكاران خارجي با رعايت تبصره 2 ماده 107 تجهيزات و لوازم مشمول ماليات نخواهند بود .

_______________________

سوال : با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حدنصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی رسیدگی مالیاتی آنها چگونه میبایست انجام شود . آیا اعمال نرخ 12% قانونی است ؟

جواب :        نسبت به قراردادهاي منعقده تا پايان سال 1381 ضريب 12% مذكور در بند الف ماده 107 و نسبت به قراردادهاي منعقده از اول سال 1382 به بعد درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر(‌ طبق ماده 106 ) تشخيص مي گردد و در صورت علي الراس ضريب مربوط در جدول ضرايب مالياتي اعمال خواهد شد .


_______________________

سوال : آیا تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت جزء هزینه های قابل قبول می‌باشد یا خیر و چرا تازمانی که به حساب سرمایه منظور نشده سازمان امور مالیاتی آنرا جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی کند ؟

جواب :        چنانچه منظور ازسوال استهلاك مازاد حاصل ازتجديد ارزيابي بوده و به عنوان هزينه قابل قبول منظورخواهد شد يا خير باشد ، پاسخ آن به شرح زير مي باشد :

در صورتي كه شركت هاي دولتي طبق مقررات پيش بيني شده در قوانين برنامه هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي و ...        اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود كرده باشد ، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي قابل استهلاك مي باشد . در ساير موارد بر اساس قوانين و مقررات فعلي ، استهلاك مازاد حاصل از تجديد ارزيابي جزء هزينه هاي قابل قبول تلقي نخواهد شد .

_______________________

سوال : مالیات حقوق شرکتهای ساختمانی که دستمزد کارگر و بنا را بطور مقطوع پرداخت و مالیات کسر نمی گردد و صورتی نیز ارسال نمی دارند چگونه محاسبه می گردد. دررسیدگی به این شرکتها چه گونه باید رفتار کرد ؟

جواب :        چنانچه انجام كار مشخص به شخص يا اشخاص در قبال مبلغ معين واگذار گردد كه اشخاص مزبور به تنهايي يا با به كارگيري ديگران اين كار را انجام دهند موضوع از امور مصرح در ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم بوده و پرداخت كننده مكلف است در هر پرداخت 5% آن را طبق مقررات ماده مزبور كسر و پرداخت نمايد .در مواردي كه افراد روزانه يا ماهانه براي كارفرما كار انجام داده و دستمزد روزانه يا ماهانه دريافت كنند موضوع مشمول ماليات حقوق مي باشد

_______________________

سوال : چرا از پاداش هیئت مدیره یکبار 25%        مالیات کسر می شود و یکبار 10%        ؟مگر این پرداخت بابت یک موضوع نیست آیا اینکه دهنده وجه شرکت باشد یا سهامدار تفاوتی ندارد ؟

جواب: نرخ 25% مربوط به ماليات بردرآمد شركتها است و ارتباطي به درآمد اعضاي هيات مديره ندارد چون اعضاي هيات مديره از محل سود تقسيم شده يا از منابع ديگر شركت وجوهي تحت عنوان پاداش دريافت دارند اين مبلغ درآمد آنها بوده و طبق مقررات مربوط مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد .ضمناً 10 درصدي كه در سوال مطرح شده ماليات قطعي پاداش هيات مديره نبوده و درمواردي كه دريافتي اعضاي هيات مديره مشمول مقررات تبصره ذيل ماده 86        قانون ماليات هاي مستقيم باشد در اين صورت تا مبلغ 42        ميليون ريال به نرخ 10%        و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ هاي مزبور در ماده 131 خواهد بود .

_______________________

سوال : در صورت پرداخت سود ( پاداش ) از محل سود وزیان سنواتی به مدیران که مالیات آن قبلا پرداخت شده آیا مدیران مشمول مالیات هستند یا خیر ؟

جواب :        دريافتي مديران از هر محلي كه باشد طبق مقررات مشمول ماليات است .

_______________________

سوال : بر اساس ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم آيا در مورد مالیات حقوق شرکتهای تعاونی و خصوصی تفاوتي وجود دارد ؟

جواب :        نرخ ماليات بر درآمد حقوق براي كليه كاركنان شركتهاي تعاوني و شركتهاي خصوصي يكسان مي باشد .


_______________________

سوال : آیا هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان قابل قبول است یا خیر ؟

جواب :        هزينه مرخصي استفاده نشده كاركنان همان حقوق و مزد اصلي است كه طبق بند الف ماده 148 قابل قبول مي باشد .

اعضای حاضر

ما 8 مهمان آنلاین داریم