بسمه تعالي 

نمونه قرارداد فروش خودرو

ماده 1) طرفين قرارداد

فروشنده: شخص حقيقي: آقاي / خانم .................................. فرزند....................... بشماره شناسنامه ............................. صادره از ............................ كد ملي ............................ تاريخ تولد............................ به آدرس ....................................................................................................... ............................................ شماره تماس............................ شماره همراه ............................

خريدار: شخص حقوقي: شركت / مؤسسه / انجمن / كانون .................................................. به شماره ثبت ............................ به آدرس ................................................................................... ....................................................... شماره تماس........................... شماره همراه ............................

ماده 2) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش تمامي شش دانگ يك دستگاه اتومبيل سواري از نوع ............................ مدل ............................ داراي شماره شاسي ............................ و شماره موتور ............................ و شماره پلاك انتظامی ............................ با تمامي متعلقات و منضمات منصوبه در آن به شرح زير:

كه توسط فروشنده طي سند قطعي شماره ................................. مورخ ............................ خريداري شده است.

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ كل قرارداد ............................ ريال مي‌باشد كه مقرر گرديد به شرح زير پرداخت گردد:

الف) تمامي مبلغ نقداً پرداخت گرديد و فروشنده با امضاء ذيل اين سند، اقرار به دريافت آن مي‌نمايد.

ب) مقرر گرديد مبلغ ............................ ريال نقداً پرداخت گردد و مابقي مبلغ قرارداد طي ............. فقره چك به شرح زير پرداخت مي‌گردد:

- يك فقره چك بشماره ................................... تاريخ .................................... به عهدة بانك................... كد ................. از حساب جاري ....................... متعلق به آقاي ...............................

ماده 4) شروط قرارداد:

4-1) كلية خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش وافحش از طرفين ساقط گرديد و مورد معامله دقيقاً با جميع متعلقات به رؤيت خريدار رسيده و با اجراي صيغة بيع قطعي، معامله منعقد شده و خودرو به تصرف خريدار داده مي‌شود و با امضاء اين قرارداد، خريدار اقرار به تصرف آن مي‌نمايد.

4-2) ماليات نقل و انتقال به موجب قبض شماره ............................ مورخ ............................ به بانك ملي شعبه ....................... پرداخت شده و گواهي عدم تخلف به شماره .......................... رؤيت گرديد و مفاصا حساب عوارض شهرداري به موجب فيش شماره............................ ملاحظه و كليه اوراق و مدارك خودرو اعم از ................................................................. تحويل خريدار گرديده است.

4-3) هزينة نقل و انتقال رسمي خودرو به عهدة ............................ مي‌باشد.

4-4) طرفين موافقت نمودند كه بعد از فراهم نمودن مقدمات نقل و انتقال رسمي، در
تاريخ ....................... رأس ساعت ....................... در دفتر اسناد رسمي شماره ................... به آدرس

حاضر شده و نسبت به انتقال رسمي خودرو اقدام نمايند.

4-5) چنانچه هر يك از طرفين در موعد مقرر در بند 4-4 در دفتر اسناد رسمي مذكور حاضر نگردد، پس از صدور گواهي عدم حضور دفتر اسناد رسمي، شخص مزبور مكلف است به ازاي هر روز تأخير مبلغ ............................ ريال به طرف ديگر به عنوان خسارت تأخير در ايفاء تعهد پرداخت نمايد.

ماده 5) فسخ قرارداد

شخص ذينفع مي‌تواند از اخذ خسارت تأخير انصراف داده و قرارداد را فسخ نمايد. مهلت فسخ قرارداد از تاريخ تأخير حداكثر به مدت 48 ساعت خواهد بود كه اين امر با ارسال اظهارنامه از طريق مراجع قضايي قابل اثبات است. چنانچه ظرف 48 ساعت مقرر از تاريخ تأخير، حق فسخ اعمال نگردد، اين حق ساقط شده و شخص صرفاً مي‌تواند خسارت تأخير را مطالبه نمايد.

پس از اعمال حق فسخ توسط يكي از طرفين، طرف مقابل اعم از فروشنده و يا خريدار، مكلف است عوض دريافتي را به طرف مقابل مسترد نموده و عوض پرداختي خويش را نيز دريافت دارد. در اين خصوص هر يك از طرفين حق دارد تا زمانيكه طرف مقابل نسبت به استرداد عوض دريافتي اقدام ننموده، از دادن عوض امتناع نمايد (حق حبس) در صورتيكه رد عوضين بر اثر كوتاهي و قصور يكي از طرفين باشد، طرف مقابل استحقاق دريافت مبلغ ............................ ريال به عنوان خسارت را از طرف ديگر خواهد داشت.

اين قرارداد در 5 ماده و 3 نسخه با اعتبار واحد تنظيم و هر كدام از اعتبار واحد برخوردار مي‌باشند.

اين قرارداد مطابق قوانين و مقررات جاري تنظيم شده است.

فروشنده

نام و نام خانوادگي.......................................

تاريخ................................................

خريدار

نام و نام خانوادگي.......................................

تاريخ................................................

شاهد فروشنده

نام و نام خانوادگي.......................................

تاريخ................................................

شاهد خريدار

نام و نام خانوادگي.......................................

تاريخ................................................

    ( ضمنا جهت برخورداری از امکان ویرایش در محیط word      این نمونه قرارداد و بیش از 300 نمونه قرارداد مفید و کاربردی دیگر ، می توانید نرم افزار جامع حقوقی بازرگانی حامی بینا را با تخفیف ویژه و از طریق آنلاین خریداری نمایید . جهت خرید به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید ) .برای اطلاع از محتویات نرم افزار اینجا کلیک کنید .