• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

فهرست مطلب
نمونه قرارداد فروش آپارتمان
صفحه 2
تمامی صفحات

بسمه تعالي

نمونه قرارداد فروش آپارتمان

ماده 1) طرفين قرارداد

الف) فروشنده:

نام و نام خانوادگي ............................... فرزند .............. به شماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشاني..................................................................................... شماره تماس .......................... همراه .........................

ب) خريدار:

نام و نام خانوادگي ............................... فرزند .............. به شماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشاني..................................................................................... شماره تماس .......................... همراه .........................

ماده2) تاريخ انعقاد قرارداد :

این قرارداد در تاریخ ........................ منعقد و واجد آثار حقوقی می باشد .

 


اعضای حاضر

ما 28 مهمان آنلاین داریم