بسمه تعالي

نمونه قرارداد فروش آپارتمان

ماده 1) طرفين قرارداد

الف) فروشنده:

نام و نام خانوادگي ............................... فرزند .............. به شماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشاني..................................................................................... شماره تماس .......................... همراه .........................

ب) خريدار:

نام و نام خانوادگي ............................... فرزند .............. به شماره شناسنامه .......... صادره از .......... به نشاني..................................................................................... شماره تماس .......................... همراه .........................

ماده2) تاريخ انعقاد قرارداد :

این قرارداد در تاریخ ........................ منعقد و واجد آثار حقوقی می باشد .

 

 

ماده3) موضوع قرارداد (مورد معامله)

مورد معامله عبارت است از تمامي شش دانگ يک دستگاه آپارتمان به نشانی ..............................................

مشخصات ثبتي به شرح زير است: پلاک ................... فرعي از ..................اصلي اراضي .................. بخش ...................... به مساحت (فتوکپي سند مالکيت مورد معامله که تمامي اوراق آن به امضاء فروشنده رسيده است اخذ و تسليم خريدار شد و تمامي مشخصات تفصيلي مذکور در فتوکپي مذکور مضبوط و مورد قبول است.)

متعلقات فرعي مورد معامله: مورد معامله داراي حق انشعاب آب با شماره اشتراک ................ و امتياز برق با شماره اشتراک ...................، تلفن به شماره/ شماره­هاي ........................... و گاز شهري به شماره پرونده ................... مي­­باشد. اعيان منصوبه در مورد معامله که جزء مبيع مي­باشند، از قرار زير است:

ماده4) مبلغ قرارداد

قيمت کل مورد معامله با توافق کامل طرفين مبلغ .................................................... ريال، معادل ...................................... تومان مي­باشد که مقررگرديد از اين ميزان، مبلغ ......................... ريال، معادل .............................. تومان نقداً در حين امضاء مبايعه­نامه مزبور به فروشنده پرداخت گردد و فروشنده با امضاء اين قرارداد صريحاً اقرار به اخذ آن مي­نمايد و مابقي ثمن معامله به شرح زير پرداخت خواهد شد:

الف) سه فقره چک به شرح زير:

الف-1) چک شماره............... بانک ............. به مبلغ ....................... ريال به تاريخ ...................؛

الف-2) چک شماره.................. بانک .............. به مبلغ ................... ريال به تاريخ ...................؛

الف-3) چک شماره................ بانک ............. به مبلغ ................... ريال به تاريخ ...................؛

ب) مبلغ ............................ ريال، معادل ده ميليون تومان به صورت نقدي در تاريخ ............. در دفترخانه اسناد رسمي شماره .................... تهران در زمان انتقال قطعي ملک به نام خريدار پرداخت خواهد شد.

ج) مانده ثمن معامله از قرار ماهيانه ....................... ريال معادل ...................... تومان به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 5) تعهدات و شروط قرارداد

5-1) فروشنده مکلف شد تمامي مقدمات لازم جهت تنظيم سند رسمي ملک را آماده نموده و در تاريخ ............. رأس ساعت ................ در دفترخانه اسناد رسمي شماره ................. تهران به آدرس ............................................................ حاضر و آمادگي کامل خود را جهت تنظيم سند رسمي اعلام نمايد. خريدار نيز مکلف شد درتاريخ فوق­الذکر رأس ساعت مقرر در دفترخانه مذکور حاضر شده وآمادگي خويش را جهت انتقال گرفتن قطعي مورد معامله اعلام نمايد.

تبصره1: چنانچه فروشنده در تاريخ مذکور به هر دليلي از حضور در دفترخانه مزبور امتناع نمايد، به ازاءهر روز تاخير مبلغ .............. ريال به عنوان خسارت ديرکرد ايفاء تعهد به خريدار پرداخت خواهد نمود و مبلغ مذکور از ثمن کل معامله بدون نياز به مراجعه به مراجع قضائي توسط خود خريدار کسر مي­گردد.

تبصره2: پرداخت خسارت مذکور در تبصره 1، فروشنده را از ايفاء تعهد خويش مبرا ننموده و وي مکلف است علاوه بر پرداخت خسارت، نسبت به تهيۀ مقدمات تنظيم سند رسمي و انتقال رسمي ملک به خريدار اقدام نمايد.

تبصره3: فروشنده علاوه بر تعهد اخلاقي به ايفاء تعهد، تضمينات زير را نيز جهت انجام تعهد خويش به خريدار مي­دهد که در صورت انجام تعهد تضمينات مي­بايستي به فروشنده عودت گردند و در غير اين صورت به عنوان خسارت قراردادي به نفع خريدار ضبط       مي­گردند( تضمينات شرح داده شود ) .

5-2) آپارتمان مورد معامله درحال حاضر درتصرف ................. بوده و طرفين موافقت کامل نمودند که مورد معامله به هيچ وجه از تصرف وي تا زمان انتقال قطعي ملک به نام خريدار خارج نگردد.

5-3) فروشنده مکلف گرديد که در قبال ايفاء تعهدات قراردادي خريدار، وي نيز ............... فقره چک خريدار را که نزد وي جهت تضمين انجام تعهد امانت مي­باشد را به شرح زير به خريدار عودت داده و حق نقل و انتقال چکها را به غير از خود سلب نمود. در صورتيکه خلاف اين امر کشف گردد، فروشنده شخصاً مسئول جبران خسارت وارده به خريدار و اشخاص ثالث خواهد بود.

5-4) ضمن قرارداد مزبور، فروشنده موافقت نمود که در حين تنظيم سند رسمي، بنا به درخواست کتبي خريدار مذکور در اين قرارداد، آپارتمان فوق الاشاره را به نام شخص مورد نظر خريدار انتقال قطعي دهد.

مادة 6) بروز اختلاف

چنانچه در تفسیر و یا اجرای این قرارداد اختلافی میان طرفین بروز نماید ، طرفین در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند ؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات بوجود آمده ، دادگاه های دادگستری خواهند بود .

ماده 7) فسخ قرارداد :

چنانچه هر یک از طرفین قرارداد ، مرتکب نقض اساسی تعهدات خویش گردد ، طرف دیگر حق فسخ یک طرفه قرارداد را خواهد داشت . تشخیص نقض اساسی تعهدات ، براساس یکی از معیارهای زیر خواهد بود :

الف ) عدم اجرای تعهد ، طرف زیان دیده را بطور اساسی از آنچه که طبق قرارداد انتظارش را داشته است ، محروم نماید .

ب ) نقض تعهد قراردادی ، یکی از ارکان اساسی قرارداد باشد .

ج ) عدم اجرای تعهد عمدی باشد .

تبصره 1 : طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد ، می بایستی مراتب را با ذکر علت فسخ ، ظرف مدت 10 روز قبل ، به طرف دیگر اعلام دارد . بدین ترتیب آثار خاتمه قرارداد ، 10 روز پس از ابلاغ نامه فسخ قرارداد ، جریان خواهد یافت .

تبصره 2 : خاتمه دادن به قرارداد دارای آثار زیر است :

خاتمه دادن به قرارداد ، طرفین را از اجرای تعهدات آتی معاف می نماید . 

خاتمه دادن به قرارداد ، مانع از مطالبه خسارت به دلیل عدم اجرای تعهد نخواهد بود . 

تبصره 3 : در صورت خاتمه قرارداد ، طرف زیان دیده مستحق دریافت غرامت کامل است . این غرامت شامل هرگونه زیان وارده و هرگونه نفعی که زیان دیده از آن محروم گشته است ، می شود .

تبصره 4 : طرف مسئول عدم اجرای تعهد ، فقط مسئول خسارتی است که در زمان انعقاد قرارداد ، آن خسارت به عنوان نتیجه عدم اجرای تعهد قابل پیش بینی باشد . 

مادة 8) اصل صحت و لزوم قرارداد :

این قرارداد به نحو صحیح شرعی و قانونی بین طرفین منعقد شده و وفق مواد 219 و 223 قانون مدنی ، اصول صحت و لزوم بر آن حاکم است .

ماده 9) نسخ معتبر :

اين قرارداد در .................. نسخه با اعتبار واحد به امضاء طرفين و شهود رسيده و مبادله گرديد .

امضاء فروشنده امضاء خريدار

نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي

امضاء شاهد اول امضاء شاهد دوم

نام و نام خانوادگي نام و نام خانوادگي

 

 

( شما می توانید این نمونه قرارداد را به همراه بیش از 300 نمونه قرارداد دیگر که قابل ویرایش در محیط word  می باشد را در قالب یک نرم افزار کامل با محیطی زیبا از طریق آنلاین و با تخفیف ویژه تهیه فرمائید . برای خرید به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید ) .  جهت اطلاع از محتویات نرم افزار اینجا کلیک کنید .