• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

نرم افزارقراردادی حامی

قیمت با تخفیف 25000 تومان
 قابل اجرا بر روی ویندوز
xp - 7

بسمه تعالي 

قرارداد اجاره آپارتمان

ماده 1) طرفين قرارداد

الف) موجر

شخص حقيقي:

آقاي / خانم ......................... فرزند .............. شماره شناسنامه ........ صادره از ........ به آدرس................................. شماره تلفن : ............

شخص حقوقي:

شركت/مؤسسه/كانون/انجمن........... به شماره ثبت................ به آدرس .............................................

ب) مستأجر

شخصي حقيقي:

آقاي / خانم ....................... فرزند ............. بشماره شناسنامه ........ صادره از .......... به آدرس: .........................شماره تماس:.................

شخص حقوقي:

شركت/موسسه/كانون/انجمن................ به شماره ثبت .............. به آدرس ....................................... شماره تلفن:.....................

ماده 2) موضوع قرارداد

اجاره يك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي ......................... واقع در بخش ................ به آدرس ....................................................................................................... مشتمل بر ................. اتاق خواب با حق استفاده از مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان­ها و آيين نامة اجرايي آن به انضمام آب، برق، گاز، تلفن، شوفاژ، کولر، پارکينگ، انباري و ساير لوازم و ملحقات و اسناد مربوطه که مستأجر رؤيت نموده و با وقوف از آن­ها مورد اجاره مورد تأييد ايشان قرارگرفته است.

ماده 3) تاريخ عقد قرارداد و مدت آن

اين قرارداد در تاريخ .............................. منعقد و تا تاريخ .............................. معتبر مي‌باشد.

تبصره: موجر مكلف است در تاريخ .............................. مورد اجاره را به مستأجر تحويل دهد.

ماده 4) اسناد و مدارك مثبته هويت طرفين قرارداد

الف) موجر : اصل سند مالكيت / وكالت نامه موجر به رؤيت مستأجر و شهود رسيده و مورد تاييد مي‌باشد.

ب) مستأجر: اصل مدارك هويت مستأجر به رؤيت موجر رسيده و مورد تاييد موجر مي‌باشد.

ماده 5) مبلغ قرارداد:

اجازه بها از تاريخ تحويل مورد اجاره از قرار ماهي .............................. ريال/دلار/ يورو معادل .............................. تومان مي‌باشد كه مقرر گرديد در انتهاي هر ماه نقداً به موجر پرداخت شود.

تبصره : مبلغ .................... ريال به عنوان قرض الحسنه نقداً/طي چک شماره .................. مورخ ........................... به عهده بانک ....................... توسط مستأجرتا پايان مدت اجاره تحويل موجرگرديدکه درحين تخليه به مستأجر عودت خواهد شد .

ماده 6) شروط قرارداد

6-1) چنانچه مستأجر در پرداخت اجاره بها تأخير نمايد، به ازاء هر روز تأخير مبلغ .............................. به عنوان جريمه مي‌بايستي به موجر پرداخت نمايد.

6-2) چنانچه موجر در تحويل مورد اجاره تأخير نمايد، به ازاء هر روز تأخير مي‌بايستي مبلغ .............................. به عنوان جريمه به مستأجر پرداخت نمايد.

6-3) تعميرات كلي به عهدة موجر است و تعميرات جزيي كه براي كمال انتفاع از مورد اجاره لازم است، به عهدة مستأجر است.

6-4) جبران خسارت وارده به عين مستأجره به عهدة موجر مي‌باشد مگر در صورت تعدّي و يا تفريط مستأجر.

6-5) تعداد اشخاص استفاده كننده از مورد اجاره ........... نفر است . همچنين مورداجاره جهت استفاده مسکوني/تجاري/اداري بانوع فعاليت..................... مستأجر بوده و وي حق تغيير کاربري آنرا بدون اذن موجر ندارد .

6-6) مستأجر مكلف است مبلغ شارژ ماهيانة تعييني را رأس تاريخ مقرر به مدير ساختمان پرداخت نمايد.

6-7) چنانچه هر يك از طرفين قصد تخليه عين مستأجره را داشته باشند مي‌بايستي مراتب را يك ماه زودتر از موعد تخليه، توسط مشاور املاك .............................. به طرف ديگر اطلاع دهد.

تبصره 1- در اين حالت پس از گذشت يك ماه مستأجر مكلف است ملك را تخليه نموده و در قبال دريافت مبلغ و ديعه يا قرض‌الحسنه پرداختي به موجر، آن را تحويل موجر دهد.

تبصره2- چنانچه هر يك از طرفين از ايفاء تعهد مذكور در تبصره فوق خودداري نمايد، مي‌بايستي به ازاء هر روز تأخير ، مبلغ .............................. به عنوان جريمه به طرف ديگر پرداخت نمايد و اين امر مانع از انجام تعهد اصلي كه همان تخليه و يا پرداخت مبلغ وديعه / قرض الحسنه مي‌باشد، نخواهد بود.

تبصره3- اثبات قصور هر يك از طرفين از طريق مشاور املاك .............................. امكان پذير است.

6-8) پرداخت هزينه‌هاي آب و برق و گاز و تلفن به عهدة مستأجر است كه هزينة آب و گاز بر اساس تعداد نفرات ساكن تعيين مي‌شود.

6-9) مستأجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً، جزئاً يا كلاً به غير ندارد، مگر با اجازه صريح موجر.

6-10) مستأجر مكلف است در حدود متعارف از مورد اجاره استفاده نمايد و مي‌بايست كليه خسارات وارده بر اثر تعدي و تفريط خويش به مورد اجاره را جبران نمايد.

6-11) طرفين قرارداد اجاره موظفند حداقل يك هفته قبل از انقضاء مدت اجاره، نسبت به تمديد و يا عدم تمديد قرارداد اجاره تعيين تكليف نمايند. چنانچه هيچ اقدامي در خصوص تمديد اجاره صورت نگيرد، نشان دهندة عدم تمايل طرفين نسبت به تمديد قرارداد مي‌باشد.

تبصره 4- چنانچه پس از انقضاء مدت اجاره، هر يك از طرفين از ايقاء تعهد خود در قبال ديگري خودداري نمايد، وفق تبصره 2 ذيل بند 6-7 اين قرارداد عمل مي‌شود.

6-12) چنانچه در مدت اجاره، عيبي در مورد اجاره حادث شود، موجر مكلف است طبق اعلام كتبي مستأجر از طريق پست سفارشي دو قبضه / اظهارنامه / مشاور املاك، نسبت به رفع عيب اقدام نمايد و چنانچه رفع عيب ممكن نباشد و يا موجر در اين رابطه قصور نمايد، مستأجر حق فسخ و تخليه مورد اجاره را خواهد داشت و از تاريخ فسخ و تخليه، موجر ديگر حق دريافت اجاره بها را نداشته و مي‌بايستي سريعاً مبلغ پرداختي مستأجر به عنوان وديعه / قرض الحسنه را به مستأجر عودت دهد.

تبصره 5- اثبات فسخ و تخليه از طريق مشاور املاك و يا ارسال اظهارنامه رسمي امكان پذير است.

اين قرارداد در .......... ماده و.......... تبصره و در 3 نسخه كه هر يك داراي اعتبار واحد است تنظيم و امضاء و مبادله گرديد.

تاريخ و امضاء موجر                                   تاريج و امضاء مستأجر

تاريخ و امضاء شاهد موجر                             تاريخ و امضاء شاهد مستأجر

تاريخ و امضاء و مهر مشاور املاك 

    ( شما می توانید این قرارداد را به همراه بیش از 300 نمونه قرارداد دیگر در محیطword  و در قالب یک نرم افزار قدرتمند با محیطی کاملاً زیبا ،ازطریق آنلاین و با تخفیف ویژه خریداری نمائید . برای خرید به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید) . برای اطلاع از محتویات نرم افزار اینجا کلیک کنید .


اعضای حاضر

ما 43 مهمان آنلاین داریم